Regulamin

REGULAMIN PORTALU

openCARDIO

 

Projekt „openCARDIO” – bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia”, współfinansowany przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Polska Cyfrowa Poddziałanie 2.3.1. ”Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostepnienie zasobów nauki) na podstawie umowy nr POPC.02.03.01-00-0102/19-00 z dnia 2 czerwca 2020 r.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Portal internetowy openCARDIO udostępnia dane na temat żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Portal ma charakter edukacyjny. Zawarte w nim materiały nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek działań naruszających polskie lub międzynarodowe normy prawne i etyczne, a w szczególności zapisów prawa autorskiego, ustawy o ochronie danych osobowych, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Prawa Farmaceutycznego oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z treści zawartych na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://opencardio.edu.pl / https://www.opencardio.org (dalej „Portal”) oraz z kont dla Użytkowników indywidualnych (zwanych dalej: "Użytkownikami") w Portalu internetowym openCARDIO i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.
  Za pośrednictwem Portalu mogą być oferowane następujące Usługi Elektroniczne:
  1. treści publikowane w Serwisie, w tym dane badawcze i prace naukowe
  2. kalkulatory ryzyka związane z ostrą zatorowością płucną
 3. Prawa do Portalu, należą do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą
  w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 61, który jest administratorem i wyłącznym właścicielem Portalu, zwana w dalszej części „Administratorem”, „WUM” lub  „Usługodawcą”.
 4. Użytkownik jest zobowiązany  do zapoznania się z Regulaminem przed zawarciem umowy
  z Usługodawcą oraz rozpoczęciem korzystania z usług elektronicznych. Korzystanie z Portalu
  i usług elektronicznych oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Portal składa się z części ogólnodostępnej, z której korzystanie jest nieodpłatne oraz z części dedykowanej określonym grupom odbiorców, udostępnianej na podstawie odrębnych umów.

 

§2

Stosowane pojęcia

 1. Administrator – Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM);
 2. Regulamin – niniejszy regulamin;
 3. Treści – wszelkie teksty, dane, materiały, informacje, artykuły, opracowania, komentarze, obrazy, grafiki, materiały multimedialne oraz inne treści dostarczane w formie cyfrowej poprzez Portal;
 4. Użytkownik- każda osoba fizyczna, wyświetlająca zawartość Portalu - niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła;
 5. Użytkownik Zarejestrowany- Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem;
 6. Użytkownik Zalogowany- Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się Portalu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła.
 7. Konto Użytkownika- wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące tego Użytkownika;
 8. Portal- strona www zlokalizowana w domenie opencardio.org / www.opencardio.edu.pl należącej do Administratora, stanowiący własność Administratora, udostępniający dane na temat żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
 9. Polityka Prywatności- odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników Portalu, znajdujący się pod adresem: opencardio.org / www.opencardio.edu.pl ;
 10. Profil Użytkownika (Profil)- informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator;
 11. Regulamin- niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem opencardio.org  / www.opencardio.edu.pl  stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 12. Usługa/Usługa cyfrowa– usługa świadczona przez Portal, pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały zamieszczone w Portalu.

 

§3

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, kompatybilność i interoperacyjność usługi cyfrowej

 

 1. Warunkiem korzystania w pełni z usług świadczonych w Portalu  jest korzystanie przez Użytkownika z urządzenia komunikującego się z siecią Internet oraz wyposażonego
  w przeglądarkę internetową.
 2. Warunkiem założenia Konta jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową stron Portalu albo w związku z pracami konserwatorskimi systemu informatycznego, w oparciu, o który działa Portal.
 4. Administrator nie odpowiada za przerwy w działaniu Portalu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§4

Dostęp do Portalu i jego zawartość

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu openCARDIO udostępniającego dane na temat żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej, zawiera w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady techniczne działania i funkcjonowania Portalu openCARDIO.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do treści w Portalu zostaje zawarta
  z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę internetową, pod którą jest dostępny Portal
  i trwa do czasu zamknięcia przeglądarki. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do treści w Portalu, poprzez wyłączenie przeglądarki, w której wyświetlany jest Portal.
 3. Zarejestrowany Użytkownik w ramach korzystania z Portalu openCARDIO, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa może skorzystać
  z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności może:
  1. zarejestrować się i aktywować Konto na Portalu;
  2. przeglądać pełną treść Portalu.
 4. Administrator Portalu, pomimo dokładania wszelkich starań w zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego, nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane przez Użytkownika nieprawidłowym korzystaniem z Portalu,
  2. decyzje medyczne podjęte na podstawie materiałów zawartych w serwisie.
   W tym zakresie odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na podejmującym decyzję, ponieważ materiały zawarte w serwisie nie mogą stanowić dla Użytkownika podstawy do leczenia. O leczeniu decydować może wyłącznie lekarz posiadający stosowne uprawnienia po przeprowadzeniu osobistego i indywidualnego badania.
 5. Administrator Portalu będzie informował Użytkowników o niezbędnych aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, które są konieczne do prawidłowego korzystania z Usługi cyfrowej przez czas:
  1. dostarczania Usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Portalu, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania
  z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

Zasady techniczne i funkcjonalność serwisu są opisane na stronach w niniejszym Regulaminie w części Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, kompatybilność i interoperacyjność usługi cyfrowej.

 

§5

Rejestracja w Portalu openCARDIO

 

 1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu), dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, ustanowić hasło a następnie uaktywnić swoje Konto.
 2. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej bazy danych i dokumentów zawartych w Portalu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).
 3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto i Profil Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta
  o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Zakres, w jakim dane te mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom określa Polityka Prywatności.
 4. Usunięcie Konta następuje przez wysłanie pustej wiadomości na adres: 

  usun_konto@opencardio.edu.pl / usun_konto@opencardio.org

 5. Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.
 6. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
  1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu,
  2. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności,
  3. wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Administratora, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, filmach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem następujących danych: adresu e-mail, hasła do Konta, kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

 

§6

Korzystanie z Portalu

 1. Wszelkie prawa do serwisu należą do WUM, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do WUM lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez WUM w Portalu.
 2. WUM informuje, iż Portal w całości, jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2022 r. 2509 t.j.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2021 r., 386 t.j.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz.U. z 2022r. 1233 t.j.).
 3. Ochronie określonej w ust. 2 powyżej podlegają także opracowania, grafiki i logotypy oraz oprogramowanie dostępne w Portalu lub składające się na Portal (dalej „Utwory”). Wobec powyższego, zabronione jest kopiowane, zwielokrotniane, modyfikowane, publikowane bądź rozpowszechniane wszelkich Treści i Utworów bez zgody WUM.
 4. Korzystanie przez użytkowników z serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 5. Zabronione jest wykorzystanie jakichkolwiek Treści oraz Utworów w celach niezgodnych
  z prawem.
 6. Każde inne wykorzystanie serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez podania źródła jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w serwisie aktualnych artykułów. Bezprawne korzystanie z Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
 7. Zabronione jest wykorzystanie jakichkolwiek Treści oraz Utworów w celu ich odsprzedaży – bezpośrednio lub pośrednio poprzez wykorzystanie w świadczonych usługach.
 8. Wykorzystanie informacji oraz Utworów lub ich części pochodzących z Portalu w jakichkolwiek opracowaniach i publikacjach możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji WUM udzielonej w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Wykorzystaniu informacji pochodzących z Portalu w jakichkolwiek opracowaniach
  i publikacjach powinno towarzyszyć odwołanie się do źródła w brzmieniu:
  „Informacje opracowane zostały na podstawie bazy Opencardio / www.opencardio.edu.pl/ WUM” lub innym brzmieniu uprzednio zatwierdzonym przez WUM.
 10. Treści oraz Utwory stanowiące elementy Portalu nie mogą podlegać implementacji w żadnych innych stronach lub serwisach internetowych.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, jak również w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa.
 12. W przypadku uzyskania przez WUM informacji o korzystaniu z Portalu niezgodnie
  z Regulaminem bądź niezgodnie z przepisami prawa, WUM ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 13. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w serwisie można uzyskać, kierując zapytania na adres e-mail: kchwk@wum.edu.pl
 14. Użytkownik obowiązany jest do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Portalu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Portalu. Zabrania się ingerowania w kod stron Portalu.
 15. Użytkownikowi zabrania się weryfikacji bezpieczeństwa Portalu, badania istnienia lub możliwości wykorzystania podatności, weryfikacji skuteczności zabezpieczeń, podejmowania prób przełamania zabezpieczeń.
 16. Użytkownikowi zabrania się udostępniania danych dostępowych (w szczególności haseł), niedozwolony jest brak należytego zabezpieczenia hasła (np. pozostawianie haseł w miejscu umożliwiającym ich poznanie lub stosownie haseł oczywistych lub łatwych do odgadnięcia.
 17. Konto nie może być wykorzystywane przez Użytkownika do działalności komercyjnej lub wspomagania tej działalności.

 

 

§7

 Odpowiedzialność Użytkownika i Właściciela

 1. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym
  i edukacyjnym i zostały oparte na źródłach, które WUM uznaje za rzetelne i sprawdzone.
  Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą WUM, WUM nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Portalu. 
 2. Ryzyko związane z prawidłowym użytkowaniem i wykorzystywaniem materiałów, w tym informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. WUM nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystywaniem lub interpretowaniem materiałów, w tym informacji udostępnianych na stronach Portalu, także w skutek ich niekompletności lub nieścisłości.
 3. WUM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z brakiem dostępu do Portalu z jakiejkolwiek przyczyny, w tym wynikających
  w skutek działania wirusów i komputerowych, złośliwego oprogramowania i innych programów, które mogą uszkodzić prawidłowe funkcjonowanie komputera lub innych przedmiotów należących do użytkownika.
 4. WUM nie ma możliwości stałego monitorowania przypadków nieuprawnionego umieszczania odnośników do Portalu, które mogą znajdować się na innych portalach i stronach WWW. Obecność takich odnośników nie powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej WUM,
  w szczególności nie stanowi dowodu związków gospodarczych WUM z takimi portalami
  i stronami WWW oraz nie świadczy, że WUM utożsamiania się z zawartymi na nich materiałami i informacjami.
 5. Informacje zamieszczone w Portalu nie mogą być traktowane jako porady lekarskie. Użytkownicy korzystają z informacji zawartych w Portalu wyłącznie na własne ryzyko. Przed zastosowaniem jakichkolwiek porad mających charakter medyczny, bądź mających na celu rozpoznanie wszelkiego typu chorób, należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Informacje zawarte na stronie nie mogą być podstawą stawiania diagnozy i leczenia pacjenta – w tym celu należy skontaktować się z lekarzem.
 6. Użytkownikowi zabrania się:
  1. pobierania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym
   w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz innego publicznego udostępnienia Materiałów zamieszczonych na Portalu openCARDIO bez pisemnej zgody udzielonej przez Administratora stanowiącej licencję (sublicencję) na wykorzystywanie Materiałów zamieszczonych w Portalu openCARDIO;
  2. zakładania Kont i umieszczania Plików o nazwach naruszających przepisy prawa, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje, przy czym zakaz ten dotyczy także opisów Kont i Plików;
  3. utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Portalu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Portalu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane;
  4. podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł;
  5. odpłatnego przenoszenia a także wszelkich innych form odpłatnego udostępniania części lub całości konta;
  6. umieszczania w Portalu przez Użytkownika Plików i treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób;
  7. kontaktowania z innymi Użytkownikami Portalu openCARDIO w celach niezwiązanych
   z wymianą doświadczenia i wiedzy medycznej bez pisemnej zgody Administratora.
 7. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:
  1. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem;
  2. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania Plików bądź spowodowanej tym niemożności udostępniania jego Plików;
  3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Zarejestrowanego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Zarejestrowanego Użytkownika;
  4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;
  5. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika;
  6. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
  7. wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych Plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Portalu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim Plikami;
  8. działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem
   i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 8. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia;
  2. natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu Plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;
  3. usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich Plików, znajdujących się w Portalu openCARDIO;
  4. ograniczenia dostępu do wybranych Materiałów dla określonej Grupy Użytkowników;
  5. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Portalu;
  6. usunięcia Komentarzy w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje;
  7. przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Portalu openCARDIO na inny kompetentny podmiot.

 

§8

 Kontakt z WUM. Ochrona prywatności

 1. Kontakt z WUM możliwy jest poprzez wykorzystanie formularza kontaktowego zawartego
  w Portalu lub poprzez bezpośredni kontakt z wykorzystaniem adresów korespondencyjnych, adresów e-mail oraz numerów telefonów (opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora) wskazanych w Portalu, w tym następujący adres e-mail: kchwk@wum.edu.pl
 2. Zabronione jest wykorzystywanie określonych powyżej form kontaktu w celu przesyłania jakichkolwiek treści, informacji lub materiałów o charakterze bezprawnym, w tym niezamówionych ofert lub materiałów reklamowych.
 3. Formularz kontaktowy zawarty w Portalu może zostać wykorzystany w szczególności do zapytań o ofertę skierowanych do WUM, zgłaszania jakichkolwiek uwag merytorycznych i zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących Treści.
 4. Polityka prywatności danych stanowi integralną część Regulaminu i dostępna jest w Portalu, w zakładce Regulaminy i polityka prywatności.
 5. Polityka prywatności reguluje m.in. kwestie związane wykorzystaniem formularzy dostępnych w Portalu, w tym Formularza kontaktowego oraz przetwarzaniem danych.

 

§9

 Postępowanie reklamacyjne

 1. WUM zobowiązuje się podejmować wszystkie możliwe czynności w celu zapewnienia ciągłości działania systemu teleinformatycznego obsługującego Portal.
 2. Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinna zostać przesłana do WUM w formie mailowej na podany w § 8 ust. 1 adres elektroniczny lub
  w formie pisemnej na adres korespondencyjny WUM i określać:
  1. dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu w celu obsługi reklamacji,
  2. przedmiot, którego reklamacja dotyczy,
  3. zarzuty Użytkownika co do wskazanej usługi,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. ewentualne żądanie Użytkownika związane ze złożoną reklamacją.
 3. WUM obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji, wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Portalu będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, spory których nie udało się rozwiązać na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

§10

 Formularz zgłoszeniowy

 1. Specjaliści ze znacznym dorobkiem naukowym w dziedzinie kardiologii, którzy chcieliby uzyskać dostęp do dedykowanej naukowcom części Portalu, mogą przesłać zgłoszenie do Administratora Portalu  w formie mailowej na podany w § 8 ust. 1 adres elektroniczny.
 2. Do przesyłania danych uprawnione są wyłącznie osoby, których zgłaszane dane dotyczą.
 3. WUM zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych rekordów przed ich włączeniem do utrzymywanej przez siebie bazy danych. Weryfikacja może odbywać się w szczególności poprzez sprawdzenie poprawności danych oraz weryfikację dorobku naukowego Użytkownika, dokonywaną przez Komitet Naukowy, działający w ramach projektu „openCARDIO” – bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Polska Cyfrowa Poddziałanie 2.3.1.”Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostepnienie zasobów nauki) na podstawie umowy nr POPC.02.03.01-00-0102/19-00 z dnia 2 czerwca 2020 r.

 

§11

 Zmiana Regulaminu

 

 1. WUM zastrzega sobie prawo jednostronnych zmian Regulaminu z ważnych przyczyn,
  w szczególności takich jak: zmiana przepisów prawa, nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług, poprawa ochrony prywatności Użytkowników, zapobieganie nadużyciom i względy bezpieczeństwa, zmiany organizacyjne.
 2. O zmianach WUM poinformuje poprzez zamieszczenie zmian w Portalu lub przekazanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§12

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2023r.
 2. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
 3. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów w związku z funkcjonowaniem Portalu openCARDIO w szczególności w związku z naruszeniem przepisów niniejszego regulaminu czy obowiązujących przepisów prawa gdzie jedną ze stron będzie Administrator zastosowanie mają polskie przepisy prawa oraz regulacje unijne, a właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd miejsca siedziby Administratora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.